Καταστατικό

Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΠΙΔΑ

Α. ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στα Γρεβενά Σωματείο με την επωνυμία ΕΛΠΙΔΑ με έδρα την πόλη των Γρεβενών, Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η ακριβής ονομασία είναι Σύλλογος Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών ΕΛΠΙΔΑ.

Το Σωματείο απέχει από κάθε ανάμιξη στα πολιτικά και κομματικά ζητήματα και είναι σωματείο μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Η με χρηματικά ποσά ενίσχυση και αρωγή απόρων, ασθενών, ανίκανων για εργασία και εν γένει αναξιοπαθούντων κατοίκων της περιφέρειας του Ν. Γρεβενών, καθώς και η ηθική και κοινωνική υπό ευρεία έννοια βοήθεια αυτών.
 • Η διάδοση της ιδέας της βοήθειας προς τους αναξιοπαθούντες και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλα παρεμφερή σωματεία και οργανώσεις προς ευόδωση και επιτυχία των κοινών σκοπών.

Άρθρο 3ο

Από το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ προστατεύονται τα παρακάτω πρόσωπα:

Οι άποροι, οι αποδεδειγμένα ανίκανοι για εργασία λόγω ασθένειας ή γήρατος, τα ορφανά παιδιά, οι ορφανοί και άποροι φοιτητές και εν γένει οι αναξιοπαθούντες της περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Άρθρο 4ο

Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

 • Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους άπορους και αποδεδειγμένα ανίκανους για εργασία λόγω ασθένειας ή γήρατος, στα ορφανά παιδιά και στους ορφανούς και άπορους φοιτητές.
 • Η αγορά φαρμάκων και καταβολή της ιατρικής αμοιβής των άπορων ασθενών.
 • Η μέριμνα και η ενίσχυση οικονομικώς σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη μεταφοράς εκτός της πόλεως των Γρεβενών και την εισαγωγή τους σε κλινικές ή νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία.
 • Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
 • Η ίδρυση παραρτημάτων σε άλλες πόλεις και χωριά του Ν. Γρεβενών εξαρτωμένων από το κέντρο.
 • Η οργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (εκθέσεων, διαλέξεων, bazaarκλπ.), η οργάνωση εκδρομών και συνεστιάσεων.
 • Κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο εκπλήρωσης του σκοπού αυτού.
 • Την παραπάνω αναφερόμενη προστασία ή αρωγή και βοήθεια δεν μπορούν να έχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τα μέλη του Σωματείου.

  Άρθρο 5ο

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

  Το σωματείο μπορεί να ιδρύσει κινηματογραφική λέσχη. Μπορεί να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (ΟΚΛΕ) με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία εκλέγεται και ο αντιπρόσωπος για την ΟΚΛΕ. Η θητεία του αντιπροσώπου στην ΟΚΛΕ είναι όση και η θητεία του Δ.Σ. του σωματείου.

  Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Άρθρο 6ο

  Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα.

  • Τακτικά μέλη καθίστανται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα έχοντα συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση οι παρέχοντες αξιόλογη ηθική και υλική συνδρομή προς εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
  • Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου δεν μεταβιβάζεται, δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση ούτε κληρονομείται.

  Γ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

  Άρθρο 7ο

  Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προφορική δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι είναι πλήρως ικανός για δικαιοπραξία και ότι αποδέχεται ανεφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παραδοχή ή μη της δήλωσης εντός 10 ημερών από την υποβολή αυτής και σε περίπτωση παραδοχής εγγράφει αυτήν στο ειδικό μητρώο των μελών. Στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει σχετικά, υποχρεούται να εισαγάγει το αίτημα στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.

  Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

  Άρθρο 8ο

  1. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως και να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε καθώς επίσης και των ισολογισμών και απολογισμών του Σωματείου με την προυπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
  2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή 3€ για εγγραφή ως και 5€ μηνιαίως για συνδρομή προς το Σωματείο. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  3. Ο αριθμός των τακτικών μελών είναι απεριόριστος.
  4. Τα μέλη υποχρεούνται α) να καταβάλουν τις συνδρομές τους β) να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις εφόσον είναι τακτικά και γ) να συμμορφώνονται προς το καταστατικό του Σωματείου, των κανονισμών εργασίας και τις αποφάσεις της Διοικήσεως και των Γενικών Συνελεύσεων.

  Ε. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

  Άρθρο 9ο

  1. Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους επί δύο έτη συνεπάγεται τη διαγραφή αυτού μετ ά από προηγούμενη ειδοποίησή του.
  2. Η διαγραφή ή αποβολή μέλους συντελείται κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως εφ’ όσον συντρέχει ειδικός λόγος.
  3. Το Σωματείο υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον ενδιαφερόμενο περί της αποβολής με συστημένη επιστολή εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής.

  ΣΤ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

  Άρθρο 10ο

  Τα μέλη δικαιούνται ν’ αποχωρήσουν με τη βούλησή τους, η δε αποχώρηση τους πρέπει να γνωστοποιήται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

  Ζ. ΚΩΛΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

  Άρθρο 11ο

  Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου ή να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα ως συνέπεια αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

  Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΛΘΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Άρθρο 12ο

  Κάθε μέλος που με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο εξήλθε από το Σωματείο δεν έχει καμία αξίωση και κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ευθύνεται δε για την καταβολή της εισφοράς του, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο διετέλεσε μέλος.

  Άρθρο 13ο

  Μπορούν ν’ ανακηρύσσονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που γενναιόδωρα ενισχύουν τον σκοπό του Σωματείου ως δωρητές η ευεργέτες, των οποίων τα ονόματα θα αναγράφονται στο βιβλίο του Σωματείου και θα μνημονεύονται κατά την καθιερωμένη γιορτή του Σωματείου.

  Θ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Άρθρο 14ο

  • Οι τακτικές εισφορές των μελών που ανέρχονται σε 5€ μηνιαίως, δυνάμενες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αυξομειώνονται.
  • Οι κάθε φύσης έκτακτες εισφορές των μελών ή των φίλων του Σωματείου, προερχόμενοι από εράνους, αγορές, δωρεές, διοργανώσεις πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων.
  • Οι πάσης φύσεως δωρεές κινητών ή ακινήτων και τα κληροδοτήματα.
  • Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου και οι εκ τούτων πρόσοδοι.
  • Τα κεφάλαια του Σωματείου και οι τόκοι αυτών και γενικά κάθε έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο Ταμείο του Σωματείου.

  Ι. ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Άρθρο 15ο

  Διοίκηση του σωματείου

  1. Το Σωματείο διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της Συνέλευσης ή κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας όπου κάθε τακτικό μέλος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει ένα λευκό κομμάτι χαρτί που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και τη μονογραφή ενός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και αφού αναγράψει από ένα έως τρία ονόματα, το ρίχνει στην κάλπη ή δια ανατάσεως της χειρός όταν οι αιτήσεις συμμετοχής είναι όσες και τα μέλη του Δ.Σ. και των επιτροπών.
  2. Η εκλογή γίνεται κατά το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου και ανά τριετία. Εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι 11 που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται επιλαχόντες.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, Έφορο Εκδηλώσεων, Έφορο Εθελοντισμού και Ειδικό Γραμματέα. Η θητεία τους λήγει μετά τριετία και με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα έξι (6) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
  6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείρηση της περιουσίας αυτού, πλην της ακίνητης, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και επί των θεμάτων εκείνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
  7. Σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των μελών του λόγω θανάτου, παραίτησεως ή εκπτώσεως αυτών, ο αριθμός συμπληρώνεται από τα τρία αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί για τους άνω λόγους κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, συγκαλείται γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοικήσεως.
  8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε περίπτωση παραβάσεων να επιβάλει τις παρακάτω ποινές:
   • Της εγγράφου παρατηρήσεως
   • της οριστικής διαγραφής υποκειμένης στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.
  9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί και να λειτουργεί εντός του σωματείου Ομάδες Εργασίας.

  ΙΑ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

  Άρθρο 16ο

  1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες αυτού τις σχέσεις καθώς και ενώπιον όλων των αρχών υποχρεούμενος να γνωστοποιεί τις εκάστοτε ενέργειές του στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. υποχρεούμενος να συγκαλεί αυτό εκτάκτως, εφόσον δύο σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση αυτού. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει την διαχείρηση του Ταμείου όταν κρίνει τούτο αναγκαίο προς το οποίο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει για την προαγωγη και ανάπτυξη του Σωματείου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο σύμβουλος.
  2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.
  3. Ο Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσει τα πρακτικά των Γ.Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τηρεί τα αρχεία του Σωματείου. Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  4. Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κινήσεως. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα μετά των σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων. Ο Ταμείας υποχρεούται να καταθέσει σε κάποια Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα. Ο Ταμείας υποχρεούται να θέσει στην διάθεση του Δ.Σ. προς έλεγχο το ταμείο του Σωματείου όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο Ταμείας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες και είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά σε περίπτωση έλλειψης χρημάτων.
  5. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του συλλόγου.
  6. Ο Έφορος Εκδηλώσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων του συλλόγου.
  7. Ο Έφορος Εθελοντισμού φροντίζει να είναι ο συνδετικός κρίκος Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Εθελοντισμού.
  8. Ο Ειδικός Γραμματέας ενημερώνει το μητρώο μελών και επίσης ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
  9. Τα άλλα τρία μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συνεργαζόμενα με τους τρεις εφόρους

  ΙΒ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

  Άρθρο 17ο

  1. Μέλη της διοκήσεως του Σωματείου δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως υπηρεσιών ή προβλέπουν στην επίτευξη κέρδους για την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.
  2. Με την επιφύλαξη των περί εντολής διατάξεων του Αστικού Κώδικα ως προς τις δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά δεν δικαιούνται αποζημίωση για ημεραργία λόγω αποσχολήσεώς τους στις υποθέσεις του Συλλόγου εκτός από έξοδα κινήσεως για τα μέλη που θα μετακινηθούν στο εσωτερικό της χώρας για υποθέσεις του σωματείου και με έγκριση του Δ.Σ.

  ΙΓ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Άρθρο 18ο

  1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έκτακτη δε συνεδρίαση εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση όπου αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
  2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερισίας διατάξεως όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
  3. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου το αργότερο εντός 7 ημερών οπότε συνεδριάζει εγκύρως με οποιοδήποτε αριθμό των μελών παρευρεθεί και αποφασίζει νομίμως επί των θεμάτων.
  4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε με γενική πρόσκληση δια του τύπου, είτε με ατομική που ορίζει το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα συνεδριάσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν γνωστοποιείται δε στα μέλη 4 τουλάχιστον μέρες πριν από την σύγκλιση της Γ.Σ.
  5. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο πρόεδρος αυτής που εκλέγεται κατόπιν ψηφοφορίας των παριστάμενων μελών τα οποία στη συνέχεια εκλέγουν και τον Γραμματέα της Γ.Σ. Αυτός συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και μετά το τέλος των εργασιών υπογράφει αυτά με τον Πρόεδρο της Γ.Σ.
  6. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
  7. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση ανακηρύσσει δε και τους δωρητές και ευεργέτες αυτού.
  8. Η Γ.Σ. αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών και εγκρίνουν τα 3/4 των παρόντων.

  Άρθρο 19ο

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Η Εθελοντική Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη. Η εκλογή τους γίνεται την ίδια μέρα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία της είναι τριετής. Τα μέλη της θέτουν ως πρωταρχικό τους σκοπό τη διάδοση και προώθηση της ιδέας του Εθελοντισμού στους πολίτες και προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πραγματοποιούν επισκέψεις σε νοσοκομεία, γηροκομεία, ιδρύματα, οικίες κλπ.

  ΙΔ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Άρθρο 20ο

  Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης του Σωματείου, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα, έσοδα και πηγές αυτών και στις πραγματοποιημένες δαπάνες διενεργείται κατά έτος από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή κατά την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή των ελεγκτών γίνεται την ίδια ημέρα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία αυτής είναι τριετής. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη συνέλευση των μελών εντός τριμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους. Το διαχειριστικό ή οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

  Άρθρο 21ο

  Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις του Σωματείου γίνονται με τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Οι ανακοινώσεις για τις γενικές συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν τον τόπο, χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ. Συμβουλίου.

  Άρθρο 22ο

  1. Το Σωματείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα που φέρει τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΕΛΠΙΔΑ - 1998.
  2. Το Σωματείο έχει δικό του σήμα που απεικονίζει ένα περιστέρι σε γραμμική παλάμη.
  3. Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα.
  4. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  5. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας.

  ΙΕ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

  Άρθρο 23ο

  Τροποποιήσεις των διατάξεων του καταστατικού μπορούν να γίνουν κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. Γι’ αυτό απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών του Συλλόγου.

  ΙΣΤ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Άρθρο 24ο

  Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την οποία απαιτείται ειδική απαρτία των ½ των μελών και απόφαση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
  • Με απόφαση του Πρωτοδικείου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα.
  • Αν εξεπληρώθει ο σκοπός του Σωματείου ή αν εξαιτίας μακράς αδράνειας συνάγεται η εγκατάλειψη του σκοπού αυτού.

  Μετά τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία αυτού διατίθεται υπέρ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών.

  Άρθρο 25ο

  Tο παρόν Καταστατικό, που περιέχει είκοσι πέντε (25) άρθρα, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γ.Σ., που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποίησεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Γρεβενών.