Ανοιχτή Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη, 01 10 2014 21:41 Αναγνώσεις: 1762

Ἅγιοι Πατέρες...

Ἐπικειμένης τῆς ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη μας κυροῦ Σεργίου γιά τήν Μητρόπολη Γρεβενῶν ἐμείς τά Μέλη τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης καί Ἐθελοντισμοῦ Γρεβενῶν «ΕΛΠΙΔΑ», οἱ φίλοι καί πολίτες τῶν Γρεβενῶν, σᾶς ἀπευθύνουμε ὕστατη παράκληση, ὅπως λάβετε σοβαρά ὑπ᾽ ὄψη σας ὅλους τούς λόγους πού ἐπιβάλλουν νά εἶναι ἡ ἐκλογή σας αὐτή λελογισμένη και ἀρμόζουσα.

Τά Γρεβενά εἶναι πόλη ἱστορική, πολυπαθής καί μαρτυρική καί ἡ συμβολή τῶν κατοίκων της σέ ὅλα τά ἱστορικά δρώμενα τῆς πατρίδος μας σημαντικώτατη μέ ἀναρίθμητα θύματα καί τραυματικές μνῆμες.

Ἀλλά καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δέν ὑστέρησε σέ προσφορά καί θυσία. Ἀντίθετα αὔξησε τό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ὁ Ἅγιος Νικάνωρ, ὁ ἀσκητής τῆς Μονῆς Ζάβορδας, ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ ἐκ Σαμαρίνης Νεομάρτυρας, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Τσούρχλι, τό ὁποῖο μάλιστα μετενωμάσθηκε «Ἅγιος Γεώργιος» καί ἡ κορυφαία Ἐκκλησιαστική μορφή τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Αἰμιλιανοῦ εἶναι οἱ περίτρανες ἀποδείξεις τῆς εὐλαβείας καί τοῦ ἡρωϊκοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Γρεβενῶν.

Τήν ἰδιαίτερα δυναμική θρησκευτικότητα τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς μας τήν βλέπουμε καί στά νεώτερα χρόνια, μέ τό γόνιμο πνευματικά πέρασμα ἀπό τήν πόλη μας τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη στίς δυσχείμερες συνθῆκες τοῦ Ἐμφυλίου πολέμου, ὁ ὁποῖος πρόσφερε σημαντικότατο ποιμαντικό ἔργο καί ἔδωσε στήν Ἐκκλησία ἀγλαούς καρπούς, τόν μακαριστό π. Θεόφιλο Ζησόπουλο, ἱδρυτή τῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» μέ τό γνωστό ἱεραποστολικό της ἔργο, τόν π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο μέ τήν μοναδική στό εἶδος της φιλανθρωπική δραστηριότητα, τόν μακαριστό καθηγητή Πανεπιστημίου Θεολόγο, Στέργιο Σάκκο μέ τήν ἀνυπολογίστου ἀξίας κατηχητική καί ποιμαντική δραστηριότητα, τήν σεβάσμια μορφή τοῦ γέροντος Θεοκλήτου, τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, γιά νά μήν ἀναφερθοῦμε στό πλῆθος τῶν γνωστῶν καί ἀνώνυμων ἀφιερωμένων γυναικῶν, πού πρόσφεραν καί προσφέρουν ἔργο χριστιανικῆς ἀγάπης στά λαϊκά στρώματα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅλες αὐτές οἱ Ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως μας χρήζει καλῶν ποιμένων γιά νά ἀξιοποιηθούν οἱ λαϊκές θρησκευτικές καί πνευματικές ὑποδομές του.

Ἡ μακροχρόνια ἀσθένεια τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σεργίου εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν πνευματική μας ἀποτελμάτωση. Λαός καί Κλῆρος χρήζουμε πνευματικῆς ἀναγέννησης καί ὄχι ἀπλά συντήρησης. Ὅλοι οἱ τομεῖς ὑπολειτουργοῦν. Ἡ νεολαία μας χρειάζεται στιβαρά χέρια, γιά νά τήν ἐπαναφέρουν στήν Ἐκκλησία. Δέν ἐννοοῦμε ὅτι θά κάνει θαύματα ὁ μελλοντικός μας Ἐπίσκοπος, ἀλλά μία μερίδα τῆς νεολαίας μας πρέπει νά ἀφυπνισθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπό τήν ζωή τῶν πολιτῶν. Τό φιλανθρωπικό ἕργο βρίσκεται στά χέρια τῆς ἰδιωτικῆς εὐαισθησίας καί πρωτοβουλίας. Ὁ Μοναχικός βίος εἶναι ἀνύπαρκτος, ἐνῶ ἡ Μητρόπολή μας διαθέτει Μοναστήρια ἐφάμιλλα τῶν Ἁγιορείτικων, μέ λαμπρό παρελθόν καί δράση τόσο ἐκκλησιαστική ὅσο καί πατριωτική.

Ἡ ἀπουσία τῶν Μοναστηριακῶν ἑστιῶν ἀναγκάζει τούς κατοίκους τῆς πόλης μας καί τῆς ἐπαρχίας μας νά καταφεύγουν σέ ὅμορες Μητροπόλεις. Καί ὁ Κλῆρος μας χρήζει ἀναδιοργάνωσης καί εἶναι πρόθυμος νά συστρατευθεῖ στό πλευρό ἑνός ἄξιου Ἱεράρχη.

Ἐάν σέ ὅλη αὐτή τή ζοφερή πνευματικά εἰκόνα, πού δηλώνει κατά τρόπο κραυγαλέο τήν ἀνάγκη ἀναγέννησης, προστεθεῖ καί ὁ παράγοντας τῆς πνευματικῆς ἀναζήτησης μερίδος συμπατριωτῶν μας, τῆς πόλης πού ἀριθμεῖ 18.000 κατοίκους καί τῆς λοιπῆς ἐπαρχίας μας, θεωροῦμε ὅτι ἔχετε χρέος, ἅγιοι Ἱεράρχες, πρίν προβεῖτε στήν ἐκλογή νέου Μητροπολίτη, νά τά λάβετε ὅλα ὑπ᾽ ὄψη σας καί νά ἐπιλέξετε ἄνθρωπο νέο, φωτισμένο καί ἱκανό νά ἀναλάβει τό βάρος καί τήν εὐθύνη τόσων μετώπων στήν τοπική μας Ἐκκλησία, γιά νά μή φέρετε ἐσεῖς τήν εὐθύνη γιά τήν συνέχιση τῆς πνευματικῆς μας ἀδράνειας.

Τά ἔνδοξα στό παρελθόν Γρεβενά ἐπιζητοῦν καί προσδοκοῦν νά σημειώσουν νέες σελίδες πνευματικῆς ἀναγέννησης καί προόδου μέ τή φωτισμένη καθοδήγηση προσώπου κατηρτισμένου θεολογικά καί Ἐκκλησιαστικά, μέ ὑγιές ὀρθόδοξο φρόνημα, μέ ψυχικές καί σωματικές δυνάμεις γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἡμερῶν μας καί στίς πνευματικές ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας καί ἀφοῦ λάβετε ὑπ᾽ ὅψη σας καί τίς δύσκολες γεωγραφικές, ἐδαφολογικές καί κλιματολογικές συνθῆκες τῆς περιοχῆς μας.

Ἅγιοι Πατέρες,

τά Γρεβενά ἀγωνιοῦν ἀλλά καί προσδοκοῦν.

 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

γιά το Δ.Σ. τῆς «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ἡ πρόεδρος - Ἡ γενική γραμματέας

Εὑαγγελία Μπόγκια - Μαρία Βανιώτη